Dokumentai

Pamokų ir gimnazijos lankomumo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės ir pozityvaus elgesio skatinimo tvarka

Veiksmų, įtarus mokinį vartojus psichotropines medžiagas, tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas

Pedagoginių darbuotojų budėjimo grafikas

Pavienio mokymosi formos savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas

Ugdymo karjerai paslaugų teikimo aprašas

Patyčių prevencijos tvarka

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisykles

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos įgyvendinimo priemonių aprasas

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Vadovo  2021 metų veiklos ataskaita

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas  (2020m. redakcija)

Krizių valdymo tvarkos aprašas ( 2020 m.)

Būtinų ugdymo organizavimo sąlygų užtikrinimo tvarkos tvarkos aprašas (2020-08-28 redakcija)

Lankomumo tvarkos aprašas (2019 m. redakcija)

Lygių galimybių tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno nuostatai

Vidurinio ugdymo turinio pasirinkimo, planavimo ir programos įgyvendinimo tvarka (2019-02-25 redakcija)