2015 metai

Finansinės ataskaitos

2015 m. aiškinamasis raštas

Atsargų vertės pasikeitimas

Finansavimo sumos ir jų pokyčiai

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės rizikos valdymas

Grynojo turto pokyčių ataskaita

IMT balansinės vertės pasikeitimas

IMT pastabos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie veiklos segmentus

Nematerialiojo turto pastabos

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas

Nuomos pastabos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitos

B D. spec. DAL DMK M spec. MAL MMA didinimui MMK Nemok.maitinimas Opt.lėšos Pavež. Sveikatos priež.