Vaiko gerovės komisija

PIRMININKĖ – direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Jurkevičienė.

SEKRETORĖ – socialinė pedagogė Vaida Verseckienė.

NARIAI: specialioji pedagogė Rasa Kazkauskienė, logopedė Snieguolė Urbonavičienė, Dalia psichologė Žičkienė, visuomenės sveikatos specialistė Asta Autukevičienė, mokytoja Sigutė Bžozinskienė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAS – gerinti mokinių asmeninę pažangą ir kurti saugesnę ugdymosi aplinką.

VEIKLOS UŽDAVINIAI:

  1. Siekti mokinių asmeninės pažangos pamokose įgyvendinant įtraukųjį ugdymą.
  2. Siekti užtikrinti mokinių saugumą, kuriant aplinkas ir įgyvendinant prevencines programas.
  3. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.
  4. Teikti socialinę, pedagoginę, švietėjišką pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
  5. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, pamokų nelankymo ir kitus gimnazijos tvarkos pažeidimų atvejus.
  6. Siekti ugdymo individualizavimo, atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, psichines, fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas ypatybes.
  7. Kartu su Gimnazijos krizių valdymo komanda vykdyti krizinių situacijų valdymą mokykloje.