2018 metai

Finansinė atskaitomybė 2018 metai

2018 m. aiškinamasis raštas

Atsargų vertės pasikeitimas

Finansavimo sumų likučiai

Finansavimo sumų pokytis

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

Informacija apie įsipareigojimus

Informacija apie pinigus

Informacija apie veiklos segmentus

IT pastabos

Kitos pajamos

Mokėtinos sumos

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

Nematerialiojo turto pastabos

Per vienerius metus gautinos sumos

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Sąskaitų planas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ataskaitos

I ketvirtis

2018 I ketv. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

2018 II ketv. aiškinamasis raštas

Finansinė būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis

2018 III ketv. aiškinamasis raštas

fin būkl.xls III ketv.

Veiklos rez.xls III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos

I ketvirtis

Aisk.rastas biudžeto vykd.2018 I ketv.

B

DAL

DMK

Dspec

MAL

MMK

Mspec

NEM

PAV

II ketvirtis

Aisk.rastas biudžeto vykd.2018 II ketv.

B

DAL

DMK

Dspec

MAL

MMK

Mspec

NEM

PAV

III ketvirtis

Aisk.rastas biudžeto vykd.2018 III ketv.

B

DAL

DMK

DSPEC

MAL

MMK

Mnuoma

MSPEC

NEM

PAV

Metinė

Aisk.rastas biudžeto vykd.2018 IV ketv.

B

DAL

DMK

Dspec

MAL

MMK

Mspec.

NEM

Nuoma