Lyderių laikas 3

LL3 veiklos Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje

Projektas „Lyderių laikas 3“- tai iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką ir besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinių, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti pokyčius savo organizacijose vardan mokinių mokymosi pažangos.

Jau įgyvendinti du projekto etapai: 

I-ajame (2009-2011 m.) buvo kuriami lyderystės pagrindai, 

II-ajame (2011-2015 m.) jie buvo išbandyti dirbant su 15 savivaldybių, 

III-ajame etape (2017-2020 m.) LL3 veiklos apima 45 savivaldybes ir įgyvendinamos trimis srautais:

  • I sraute (2017-2018 m.) pietinės Lietuvos dalies savivaldybės;
  • II sraute (2018 – 2019 m.) vakarinės dalies savivaldybės;
  • III sraute (2019 – 2020 m.)  šiaurinės dalies savivaldybės: Anykščių, Jonavos, Joniškio, Kupiškio, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio miesto, Pasvalio, Radviliškio, Raseinių, Širvintų, Švenčionių, Utenos, Visagino, Zarasų.   

Projekto veiklos Širvintų savivaldybėje prasidėjo 2019 m. vasario mėnesį. Pagrindinė savivaldybės veikla projekte – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas.

Širvintų rajono savivaldybės pokyčio projekto komanda išgrynino projekto temą, nustatė tikslus ir uždavinius.

Tema Veikiame kartu dėl mokinio pažangos

Tikslas Stiprinant bendradarbiavimą tobulinti mokinių pažangos vertinimą mokyklose.

Uždaviniai

  1. Peržiūrėti ir atlikti mokyklose naudojamų mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo instrumentų atranką.
  2. Sukurti/TOBULINTI mokykloms tinkamus ir naudingus mokinių asmeninės pažangos įsivertinimo instrumentus ir juos išbandyti.
  3. Plėtoti mokyklų bendruomenės narių bendradarbiavimą dėl vaiko pažangos.

Visa informacija apie projektą: www.lyderiulaikas.smm.lt ir

http://www.menomokykla.lt/wp/lyderiams/