SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS

Projektas „SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS“

Nr.: 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001

Projekto aprašymas

Mokinių pasiekimai šiandien dažnai siejami su naujomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, grįstomis informacijos ir komunikacijos technologijomis (IKT). Tokių priemonių naudojimui būtina ne tik sukurti naujas skaitmenines priemones, bet ir sudaryti prieigos galimybes prie jų. Siekiant, kad visi mokiniai galėtų naudotis technologijomis, kiekvienas mokinys turi turėti kompiuterį mokykloje (1:1), tokių investicijų vargu ar valstybė galės užtikrinti. Aktualu tampa mokyklose sudaryti sąlygas vaikams atsinešti savo įrenginius. Tam būtina sukurti saugią ir kontroliuojamą belaidę interneto prieigą mokyklose. Projekto metu numatoma Lietuvos mokyklose įrengti 2000 belaidžio interneto zonų. Prie belaidžio interneto galės jungtis tik autorizuoti vartotojai, bus vykdoma turinio prieigos kontrolė; 1350 pedagogų ir mokyklų vadovų bus apmokyta valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje.

Projekto tikslas

Sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose.

Projekto finansavimas

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05-21 – 2022-05-21

Projekto vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Įgyvendinus projektą numatoma, kad:

  • Lietuvos mokyklose bus įrengtos 2000 belaidžio interneto zonų. Prie belaidžio interneto galės jungtis tik autorizuoti naudotojai;
  • Bus parengti turinio filtrai ir prieigos prie interneto išteklių;
  • Bus sukurta kvalifikacijos tobulinimo programa ir metodinė medžiaga;  
  • 1350 pedagogų ir mokyklų vadovų bus apmokyti valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje.