Projektai

PROJEKTAS „LYDERIŲ LAIKAS 3”

Apie projektą.

Projektas „Lyderių laikas 3“- tai iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką ir besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinių, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti pokyčius savo organizacijose vardan mokinių mokymosi pažangos.

Jau įgyvendinti du projekto etapai: 

I-ajame (2009-2011 m.) buvo kuriami lyderystės pagrindai, 

II-ajame (2011-2015 m.) jie buvo išbandyti dirbant su 15 savivaldybių, 

III-ajame etape (2017-2020 m.) LL3 veiklos apima 45 savivaldybes ir įgyvendinamos trimis srautais:

  • I sraute (2017-2018 m.) pietinės Lietuvos dalies savivaldybės;
  • II sraute (2018 – 2019 m.) vakarinės dalies savivaldybės;
  • III sraute (2019 – 2020 m.)  šiaurinės dalies savivaldybės: Anykščių, Jonavos, Joniškio, Kupiškio, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio miesto, Pasvalio, Radviliškio, Raseinių, Širvintų, Švenčionių, Utenos, Visagino, Zarasų.   

Projekto veiklos Širvintų savivaldybėje prasidėjo 2019 m. vasario mėnesį. Pagrindinė savivaldybės veikla projekte – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas.

Širvintų rajono savivaldybės pokyčio projekto komanda išgrynino projekto temą, nustatė tikslus ir uždavinius.

Tema Veikiame kartu dėl mokinio pažangos

Tikslas

Stiprinant bendradarbiavimą tobulinti mokinių pažangos vertinimą mokyklose.

Uždaviniai

  1. Peržiūrėti ir atlikti mokyklose naudojamų mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo instrumentų atranką.
  2. Sukurti/TOBULINTI mokykloms tinkamus ir naudingus mokinių asmeninės pažangos įsivertinimo instrumentus ir juos išbandyti.
  3. Plėtoti mokyklų bendruomenės narių bendradarbiavimą dėl vaiko pažangos.

Visa informacija apie projektą: www.lyderiulaikas.smm.lt ir

http://www.menomokykla.lt/wp/lyderiams/


Šiais mokslo metais gimnazija dalyvauja projekte:

Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme .

——————————————————————————————-

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projektu siekiama padidinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Projekto metu beveik visos šalies mokyklos bus aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis bei įranga, bus rengiamos metodikos, kurios padės taikyti įsigytas mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Tikimasi, kad tai paskatins susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didins šių mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

Projekto duomenų  sistema “Vedlys” (http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html). Čia talpinama pagalbinė medžiaga mokytojams, nupirktų priemonių sąrašai.

———————————————————————————-

Gimnazijoje startuoja STEM projektas “Innovate Your Dreams” .

Projekto tikslas – padėti mokiniams suprasti ateities profesijas. Projektas grindžiamas populiariais tyrimais, kurie parodė, kad 65% vaikų šiandien lankantys pradinę mokyklą, ateityje dirbs visiškai naujose darbo vietose, kurios dar neegzistuoja.

Projekto, vyksiančio 7 savaites, metu 7-16 metų mokiniai sužinos apie pramonės šakas, kurios bus sukurtos ateityje, technologijų vaidmenį besikeičiančiame pasaulyje.

Mokiniai tobulins savo įgūdžius: bendravimą, bendradarbiavimą, kritinį mąstymą, bendradarbiavimo problemų sprendimą, kūrybiškumą, lyderystę, IKT žinias, vaizduotę.