Tarptautinis Erasmus+ projektas „ STEAM – žingsnis į įtraukųjį mokymą (-si)”

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija nuo 2021 – 09 – 01 dienos dalyvauja tarptautiniame projekte  STEAM – žingsnis į įtraukųjį mokymą (-si)” (angl. ,,STEAM – Step to Incusive Education”).

Nors esame maža kaimo mokykla, tačiau keliame sau aukštus tikslus, norėdami  užtikrinti konkurencingą ugdymo (-si) procesą. Jaučiame poreikį stiprinti gimnazijos bendruomenės gebėjimus dalyvauti tarpvalstybiniuose projektuose, bendradarbiauti ir vykdyti kokybiškus mobilumo projektus. Projekto tema „STEAM metodo integravimas į ugdymo (-si) procesą“  – aktuali visuose mokymo koncentruose. Siekiame diegti šiuolaikines inovacijas gimnazijoje tam, kad užtikrintume lygiavertes galimybes kaimo ir miesto vietovių  mokiniams. Dažnai ieškome sprendimų, kaip pritaikyti ugdymo turinį mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, kad jie patirtų sėkmę ugdymo procese. Mums aktualu rasti būdus , leidžiančius užtikrinti įtraukųjį mokymąsi. Vienas iš metodų, suteikiančių galimybę pasiekti šių tikslų, yra STEAM modelio taikymas.

  Idėja vykdyti šį projektą atsirado prieš kelerius metus. Taigi, sužinoję apie galimybę kreiptis dėl finansavimo, skirto mobilumo projektams įgyvendinti,  nutarėme pateikti paraišką, kuri buvo patvirtinta. Šiais mokslo metais  galime pradėti vykdyti veiklas. Lapkričio 7 – 14 dienomis Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos komandos nariai: pavaduotoja ugdymui Asta Jurkevičienė ir mokytojos Rasuolė Chmeliauskienė, Vita Voverienė, ir Kristina Povilaitienė dalyvaus tarptautiniame „Erasmus+“ projekto   STEAM – žingsnis į įtraukųjį mokymą (-si)” (angl. ,,STEAM – Step to Incusive Education”) mokymuose, kurie vyks Italijoje, Soverato mieste.  Pasirinktieji mokymai „STEAM Education Plus CODING STEM @SCHOOL – new frontiers for innovative schools“ mokytojams padės tobulinti ugdymo procesą ir gerinti mokinių pasiekimus bei pažangą.

Įgyvendindami šį projektą siekiame pagerinti užsienio kalbų žinias, įgalinti mokytojus įgyti ir tobulinti STEAM metodikos naudojimo kompetencijas, sukurti STEAM modelį ir naudoti jį gimnazijoje įvairių veiklų metu. STEAM metodo integravimas į ugdymo procesą padėtų mokytojams glaudžiau bendradarbiauti kuriant įtraukųjį mokymą (-sį). Tikimasi, kad toks ugdymo proceso organizavimas padės pagerinti mokinių mokymosi motyvaciją, pasiekimus. Mokiniai gebės sugretinti ir atpažinti mokymo turinio sąsajas įvairių dalykų pamokose.

Mokytojai, dalyvavę mokymuose, inicijuos STEAM veiklas gimnazijoje, pasinaudodami įgyta patirtimi ir mokymų organizatorių konsultacijomis, kurios bus teikiamos ir pasibaigus mokymams.  Ateityje planuojama plėtoti ir gilinti STEAM integravimą į ugdymo procesą užmezgant bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos mokyklomis, kurios taiko STEAM sistemą; organizuojant kitus mobilumo ar partnerystės projektu suteikiant galimybę mokiniams bendradarbiauti ir keistis patirtimi, žiniomis, įgūdžiais tarpvalstybinių mainų metu.

Keturi gimnazijos mokytojai, dalyvavę tarptautiniuose mokymuose apie STEAM metodo taikymą ugdymo procese, inicijuos STEAM veiklas gimnazijoje, naudodamiesi įgyta patirtimi. Kad šis metodas nuolat būtų ugdymo proceso dalimi, numatoma sukurti STEAM integravimo modelį ir taikyti jį sistemingai. Projekto metu veikla nuolat bus viešinama, vyks dalinimasis gerąja patirtimi su gimnazijos bendruomene bei kolegomis iš kitų rajono mokyklų.

Visa projekto veikla yra finansuojama  Europos Komisijos „Erasmus+“ programos.

Projekto koordinatorė vyr. anglų k. mokytoja Kristina Povilaitienė