Rekomendacijos dėl mokymo organizavimo nuotoliniu būdu.

LAISVAI PRIEINAMOS METODINĖS PRIEMONĖS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS pagal Bendrąsias programas.

PRADINIS UGDYMAS http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html

Ugdymo sodas: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad

1. Skaitinių knygos „Upelis“ 1–2 klasei ir „Upelis“ 3–4 klasei (2018), kuriose  pateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūros tekstų. Tekstų apačioje paaiškinti nežinomi žodžiai, supažindinama su kūrinėlių autoriais.

2. Pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai (2018),  skirti padėti mokytojams pamokose.

3. Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“ (2017). Ši mokymo(si) priemonė yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba. „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.

4. Metodinė priemonė tautinių mažumų mokyklų pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse“ (2018). Leidinys  skirtas pradinių klasių mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Jos tikslas – paskatinti pradinių klasių mokytojus integruoti lietuvių kalbos mokymąsi į visus mokomuosius dalykus ir kitas ugdymo veiklas, ieškoti idėjų, ne tik naudotis pateiktais pavyzdžiais, bet ir kurti savus.

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/integruotos%20uzduotys_%20galutinis.pdf

5. Pasaulio pažinimas 1-4 klasei (teorija, vaizdo medžiaga, testai, užduotys, animacija: http://www.gamtukai.lt/

PAGRINDINIS UGDYMAS

1. Lietuvių kalbos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė: http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/

2. Lietuvių kalbos (7–8 klasė) skaitmeninė priemonė:  http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/

3. Lietuvių kalba (9-10 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10

4. Literatūra (5-8 klasė) http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/

5. Gamtos mokslų pamokos apima pagrindinių mokslinių tyrinėjimų bruožų žinojimą, suvokimą, kaip gamtos mokslai ir technologijos formuoja mūsų materialinę, intelektualinę ir kultūrinę aplinką bei norą ir sąmoningą piliečio pasiryžimą užsiimti su gamtos mokslais susijusia veikla ir domėjimąsi gamtamokslinėmis idėjomis. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125

6. Gamtos mokslų pamokos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė  http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/

7. Gamtos mokslų pamokos (7-8 klasė) skaitmeninė priemonė  http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

8. Matematinis raštingumas. Priemonė skirta, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122

9. Skaitymo gebėjimams ugdyti. Suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus ir jais naudotis, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/126

10. Geografija (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė: http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/

11. Geografija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ge.ugdome.lt/

12. Istorija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė:  http://smp2014is.ugdome.lt/

13. Sauga ir sveikata (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė:  http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/

14. Chemija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė:  https://smp2014ch.ugdome.lt/

15. Technologijos (5-10 klasė) elektronika, tekstilė, dizainas, konstrukcinės medžiagos: http://smp2014te.ugdome.lt/

VIDURINIS UGDYMAS

1. Lietuvių kalba ir literatūra (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12

2. Dorinis ugdymas (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014do.ugdome.lt/

3. Geografija (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ge.ugdome.lt/

4. Skaitmeninė mokymo priemonė tautinių mažumų gimtosioms kalboms (rusų, lenkų, baltarusių)  https://smp2014tm.ugdome.lt/

5. Istorija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė:  http://smp2014is.ugdome.lt/

6. Matematika (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ma.ugdome.lt/

7. Chemija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė:  https://smp2014ch.ugdome.lt/

8. Meninis ugdymas (11-12 klasė) dailė, muzika, šokis, teatras: http://smp2014me.ugdome.lt/

Bendros nuorodos į:

1. Kino fonas: https://www.kinofondas.lt/?fbclid=IwAR2_HYXoXAqbmc_ukbNTGo0-0iAsVkiZZ9-UHY6XZaLbGXlY8QXZu60cuLQ

2. Egzaminatorius 11-12 kl.  www.egzaminatorius.lt (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)

3. EMA pradinis ir pagrindinis ugdymas  www.emapamokos.lt (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)

4. „EDUKA klasės“. Registruokitės ir prisijungti www.klase.eduka.lt

5. Lietuvių kalbos vaizdo pamokos: https://www.youtube.com/watch?v=9AD2kz22k6g&list=PLL7M9q7kAPON0HKTwtwqbiQaQKNyk2mTR

6. Fizikos vaizdo pamokos: https://www.youtube.com/watch?v=Z8JcXUl116I&list=PL597CD4D0CB4BD4CB

7. Matematikos vaizdo pamokos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLA73DF16EFAEA69E7

8. Matematika http://www.matematika.lt/

9. Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo? Prieš lietuvių kalbos egzaminą: https://www.youtube.com/watch?v=Zi-dMfGH-LM

10. Aktuali informacija tautinių mažumų Lietuvos mokykloms (lenkų kalba) http://portalszkolny.org/

11. Medžiaga lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojams https://www.upc.smm.lt/projektai/koncentras/

12. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų medžiaga.  https://www.nec.lt/342/

13. Skaitmeninės ugdymo priemonės https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/

14. Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys Ugdymo sode: https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp

15. Medžiaga mokytojams, skirta ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)

http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-auksteniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokytojo-aplankas-mokytojo-aplankas/

16. Atviros užduotys mokiniams, skirtos ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)

http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-aukstesniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokinio-aplankas/